Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων (Stakeholder Mapping)

Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων (Stakeholder Mapping)

Η επιτυχής έκβαση οποιοδήποτε εγχειρήματος συμμετοχικού σχεδιασμού του αστικού χώρου απαιτεί τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των δυναμικών που υπάρχουν στο πεδίο. Αυτές οι δυναμικές εκφράζονται από συγκεκριμένα άτομα, ομάδες ή οργανώσεις που μπορούν εν δυνάμει να επηρρεάσουν την διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε από νωρίς συμπεριφορές, προθέσεις, σχέσεις, ενδιαφέροντα, συμφέροντα, καθώς και την επιρροή που ασκούν ή ενδέχεται να ασκήσουν στο πεδίο. Η ανάλυση των εμπλεκομένων (Stakeholders Analysis) βασίζεται στην εφαρμογή μίας σειράς εργαλείων συμμετοχικής εμπειρικής έρευνας για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων (qualitative data). Αυτή περιλαμβάνει:

  • ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών που στοχεύουν όλους του εμπλεκόμενους φορείες, ομάδες ή άτομα
  • ημι-δομημένες συνεντεύξεις (semi-structured interviews) στη βάση των ερωτηματολογίων
  • συμμετοχική παρατήρηση (participant observation), κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργούμε σχέσεις οικιότητας με τους αθρώπους ή τις ομάδες που εμπλέκονται στο πεδίο
  • οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τα άτομα και τους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο.

Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην:

  • ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρησης της σχέσης με τους εμπλεκομένους, πχ. την γλώσσα επικοινωνίας με κάθε ομάδα
  • πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων αποφάσεων που απαιτούν την κινητοποίηση και την υποστήριξη των συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων
  • ανάπτυξη στόχων και δραστηριοτήτων στη βάση των προθέσεων και των επιθυμιών των εμπλεκομένων
  • κατανόηση του πολιτικού πλαισίου που ορίζει το πεδίο, συνυπολογίζοντας όλες τις δυναμικές που υπάρχουν σε αυτό
  • αξιολόγηση του κατά πόσο είναι εφαρμόσιμες οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το εκάστοτε πολιτικό πλαίσιο.

Στο παρακάτω αρχείο παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο ανάλυσης εμπλεκομένων που χρησιμοποιήθηκε στο εγχείρημα ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ από τον επιστημονικό σύμβουλο της ομάδας Παύλο Γεωργιάδη. ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ_ Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων

Leave a Reply